Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Kwillet (eenmanszaak)

Niki Van Eetvelde

Vereeckenstraat 84 – 9308 Gijzegem

niki@kwillet.be

0477 343 013

BE0695.445.953

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Kwillet, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Vereeckenstraat 84 – 9308 Gijzegem, BTW BE 0695 445 953 (hierna 'Kwillet') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Kwillet moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Kwillet aanvaard zijn.

De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten, bestellingen, aanbiedingen en diensten die door Kwillet geleverd/gemaakt worden. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de Klant geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien de Klant een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op zijn verzoek bezorgd worden.

Artikel 2 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Kwillet is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Kwillet gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Eventuele vergissingen of fouten in het aanbod binden Kwillet niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. De tekst die doorgegeven wordt aan Kwillet wordt letterlijk overgenomen op de bedrukking, inbegrepen de leestekens, spaties, hoofdletters.

7. Indien Kwillet, in opdracht van de consument artikelen vervaardigt en/of bedrukt naar tekening, model, monsters of andere van de consument afkomstige voorbeelden en/of aanwijzingen, vrijwaart de Klant Kwillet ter zake van eventuele inbreuk op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht etc.,

8. Indien de Klant een eigen afbeelding aanlevert of anderszins invloed op het product uitoefent (tekstpersonalisering), verzekert de consument ten opzichte van Kwillet dat op de tekst er geen rechten van derden op het motief rusten. Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrecht komen in dat geval volledig voor rekening van de Klant.

9. De Klant verzekert eveneens dat hij door de individualisering van het product geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

10. Aangeleverd textiel door de Klant aan de ondernemer wordt geheel voor risico van de Klant voorzien van een opdruk. Vorenstaande betekent dat als er misdrukken worden gemaakt, er wasechtheid-of hechtingsproblemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan het aangeleverd textiel ontstaan, dit niet aan de Klant wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met Kwillet wordt overeengekomen.

11. Afwijkingen betreffende de kleur van de druk, de kleur van de kleding en afwijkingen in de afmeting van kledingstukken van dezelfde maat, zijn nimmer reden voor het afkeuren van de geleverde goederen.

12. Artikelen steeds binnenstebuiten wassen - niet warmer dan 40 graden Celsius; - een opdruk nooit strijken. Bodywarmers, jacks, parka’s etc. alleen door middel van handwas reinigen. (vergelijkbaar wasprogramma (wol) kan vaak ook). De Klant is zelf verantwoordelijk voor het juiste wasprogramma van het textiel.

13. Alle goederen (ook als ze geleverd zijn door de Klant aan Kwillet) blijven eigendom van Kwillet zolang de consument de verschuldigde facturen niet heeft betaald.

14. Kwillet is gerechtigd geproduceerde artikelen en/of drukwerk etc. van koper te fotograferen of anders af te beelden in zijn brochures, catalogussen, sociale media, etc. ter ondersteuning van de verkoop van verkoper zonder dat hiervoor enige vergoeding of andere compensatie aan de Klant tegenover staat.

15. Indien Kwillet een patroon, ontwerp of model vervaardigt, verbetert, bewerkt, of aanpast, hoeft deze niet exclusief en/of alleen voor de Klant te zijn. Kwillet blijft eigenaar van de patronen, ontwerpen en/of modellen.

16. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Kwillet de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

17. wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

18. het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Kwillet. Kwillet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 3 – De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Kwillet heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na uw aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Kwillet hanteert geen minimum bestelbedrag.

Artikel 4 – Online aankopen

De Klant kan 24u per dag, 7 dagen per week bestellen via onze webshop (www.kwillet.be).

Nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst, ontvangt deze een bevestiging via mail. Deze kan in de spam-berichten terecht komen.

In deze bevestiging staat een overzicht van de bestelling, het totaalbedrag van de bestelling en de eventuele verzendingskosten.

Indien wij bijkomende informatie nodig hebben aangaande de bestelling, zullen wij de Klant hierover mailen of bellen. Indien nodig zullen wij de gemaakte ontwerpen per e-mail doorsturen ter goedkeuring.

De Klant kan betalen via de online betaalomgeving van “Mollie”. De opties zijn:  

  • via bancontact
  • via paypal
  • via Belfius-knop
  • via KBC-knop
  • betalen bij afhaling

Kwillet is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst

Ontvangst bestelling:

Na ontvangst van de betaling zal de bestelling zo spoedig mogelijk verzonden worden. De Klant ontvangt een mailtje van zodra zijn bestelling onderweg is. Verzendig gebeurt elke dag door Bpost via Sendcloud. Indien artikelen om welke reden dan ook niet leverbaar zijn of een langere levertermijn hebben wordt dit per mail aan de Klant gemeld.

Levertijd:

Kwillet zal verzenden binnen de 3 tot 7 werkdagen (tenzij anders aangegeven) vanaf de ontvangst van de betaling. De levertermijn is niet bindend maar wordt louter als aanwijzing meegegeven. Overschreden levertermijnen geven de Klant geen recht op schadevergoedingen of annuleren van de bestelling. Eenmaak het pakket is overgedragen aan de pakjesdienst hebben wij geen controle meer over de levertermijn.

Verzending en leveringsvoorwaarden:

Kwillet verzendt met Bpost, enkel naar België en Nederland.

Indien de Klant wil dat goederen in een ander land geleverd word kan deze steeds contact opnemen met Kwillet via mail op niki@kwillet.be.

De bestellingen worden afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Onze vermelde productprijzen omvatten niet de verzendkosten.

Verzending binnen België:

Via pakketpost tot 10 kg: 6 euro

Verzending naar Nederland:

Via pakketpost tot 10 kg: 10 euro

De aankoop kan niet verbroken worden indien er zich een vertraging van een levering zou voordoen. In geval van een niet-levering betaalt Kwillet het aankoopbedrag terug of wordt het pakket opnieuw verzonden zonder meerkost. (met uitzondering van briefpost, dit is op eigen risico!)

Afhaling:

Kwillet biedt ook de mogelijk om een bestelling af te halen op volgend adres:

Vereeckenstraat 84 – 9308 Gijzegem

Ophalen kan na ontvangst van het factuurbedrag op onze rekening. Kwillet stuurt een e-mail om een afspraak te maken om de afgewerkte producten af te halen. Controleer ook zeker de SPAM-berichten. De verzendkosten komen in dit geval te vervallen.

Let wel: Kwillet is een webshop en heeft géén bakstenen winkel. Het bekijken van de artikelen is om deze reden niet mogelijk.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Kwillet via niki@kwillet.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Kwillet was geboden.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Kwillet.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Kwillet te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Kwillet.

Kwillet doet er alles aan om een kwaliteitsvol eindproduct af te leveren. Kwillet staat in direct contact met de Klant om een product te maken zoals de Klant deze voor ogen heeft. Er wordt vaak/indien nodig een digitale voorbeeldprint getoond alvorens het eindproduct wordt gemaakt. De kleuren kunnen hiervan afwijken.

Vanwege het persoonlijke karakter (personaliseren) komt het recht op wijziging, retournering en annulering van de bestelling te vervallen.

Uiteraard kan de Klant altijd de bestelling terugsturen mocht er iets niet correct zijn aan de kwaliteit van het product of aan de bedrukking. Deze retourkosten zijn voor rekening van de Koper.

Artikel 8 – Klachten

Indien de Klant een klacht heeft over een bepaald product, dient hij dit schriftelijk te melden aan Kwillet via niki@kwillet. Gelieve klachten te melden binnen de 14 dagen na ontvangst van het pakket, met een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto. Wij zullen hier binnen de 3 werkdag op antwoorden. De Klant dient de producten niet terug te sturen, tenzij Kwillet dit specifiek vraagt in onze reactie.

Indien de klacht een fout van Kwillet, dan zullen wij het product opnieuw maken en opnieuw opsturen. Bij een fout van onze transporteur of leveranciers, wordt er een klachtendossier bij die partij opgestart en wachten wij het resultaat daarvan af. Alle andere vormen worden per klacht afzonderlijk behandeld.

Artikel 9 – Klantendienst

De klantendienst van Kwillet is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 343 013 via e-mail op niki@kwillet.be of per post op het volgende adres Vereeckenstraat 84 – 9308 Gijzegem. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10 – Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Kwillet beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per maand verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur administratiekosten verhoogd met eventuele gerechts- en incassokosten: 30% van de hoofdsom.

Onverminderd het voorgaande behoudt Kwillet zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11 – Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Kwillet respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken en verzenden van de bestelling.

De Klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan de Klant via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Kwillet – Vereeckenstraat 84 – 9308 Gijzegem, niki@kwillet.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de Klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: De Klant kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan de Klant zich steeds richten tot Kwillet – Vereeckenstraat 84 – 9308 Gijzegem, niki@kwillet.be.

Wij behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Kwillet heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Kwillet houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op niki@kwillet.be.

Artikel 12 – Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Kwillet om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13 – Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Kwillet heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

Artikel 14 – Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

DISCLAIMER

De domeinnaam Kwillet, het logo en andere bestanddelen (zoals ontwerpen, foto’s en teksten) verbonden aan Kwillet worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Wie ze graag reproduceert of verspreidt onder het publiek moet eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen aan Niki Van Eetvelde (eigenaar Kwillet).       

 

Algemene Voorwaarden Kwillet – januari 2020.

 

© 2020 - 2024 Kwillet | sitemap | rss